ඔබ මවෙත එන විට
ඇරියුමක් නැතුවම
සන් කරත පැරණි කුටිවෙත,
අපගේ මතක වැතිරුණ.

කුඩා දරුවෙක් වෙත මෙන
පිරිනමත අටුකොටු මට,
අඩු වැඩිය පිරුණු ඒ දිනවල.

හොරාගත් හාදු සොච්චම්.
ණයටගත් ආලයේ බාල අබරණ.
රහස් වැකි ලූ අසුරන.

ඉතින්

මම හඬමි

~මායා ඇන්ජෙලෝ ගේ When You Come කාව්‍යයේ සිංහල පරිවර්තනය~