2016 වසරේ පවත්වන ලද ලිංගිකත්වය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිවන දින 16 ක්‍රියාදාමයේ අංගයක් වශයෙන් ” ලිංගිකත්වය පදනම් කරගත් අරගලය සහ වෙනස්කම්” යන තේමාව යටතේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට Kavithe එකමුතුව විසින් මුල්පිටපත්, කැඳවනු ලැබේ. සාර්ථකව කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති මුල් පිටපත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය දිනපතා පුවත්පත් සහ අපේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි පළ කරනු ලැබේ. පහත ආකෘතිකානුකුල කවරාකාරයක වුව මුල් පිටපත් කැඳවනු ලැබේ.

  • කවි, පද්‍ය (පද 40 දක්වා) Haikus වර්ගයද ඇතුළුව අනෙකුත් ප්‍රබෙදයන්ගේ කෙටි පද්‍ය
  • කෙටි කතා (වචන 750-2500)
  • ප්‍රබන්ධ (වචන 250 දක්වා)
  • තොරතුරු ලේඛන හෝ විවරණ (වචන 1000 දක්වා)

නොවැම්බර් 25 වන දින, එනම්, කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය සිට දෙසැම්බර් 10 වන දින, එනම්, මානව හිමිකම් දිනය දක්වා සෑම දිනකම ලොව පුරා ජනතාව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව පෙළ ගැසේ .

ප්‍රචණ්ඩත්වය භෞතික වියහැකි, එහි විවිධ නොපෙනෙන මානයන් පවතී:- අන්තර්ජාල අපචාර, වීදි හිරිහැර,මානසික අපයෝජන,ලිංගික අපේක්ෂාවන්,ප්‍රතිමානක චර්යාත්මක පීඩනය,අධ්‍යාපනික සහ වැඩ පරිසරය තුලදී වෙනස්කම්වලට බදුන් වීම. මේ සියල්ලද ඇතුළුව තවත් බොහෝ අදෘශ්‍යමාන අරගලයන්ට බොහෝ දෙන සැම දිනකම මුහුණ දේ.යථාර්ථය දැකීමට අකමැති දෙනෙත් මගින් සහ ගැටළුවක් භාර ගැනීමට අපොහොසත් වන සමාජයන් මගින් මේකප් හා ඇඳුම් වලින් ආවරණය කරමින් ප්‍රචණ්ඩත්වය අදෘශ්‍යමාන බවට පත් කර ඇත.

2016 ව්‍යාපාරයේ දී Kavithe එකමුතුව සමග එක් වන්න.ඕනෑම භාෂාවකින් ඉදිරිපත් කෙරෙන මුල් පිටපත් භාර ගනු ලැබේ.

admin@kavithecollective.com වෙත ඔබේ නිර්මානාත්මක ලිවීම් ඉදිරිපත් කරන්න. kavithecollective.com දී වැඩි විස්තර බලන්න.

** “Haiku” is a traditional form of Japanese poetry. Haiku poems consist of 3 lines. The first and last lines of a Haiku have 5 syllables and the middle line has 7 syllables. The lines rarely rhyme.