ද බටර්ෆ්ලයිස්/ The butterflies යන සංකේත නාමයෙන් හැඳින්වෙන Patria Mercedes Mirabal Reyes, María Argentina Minerva Mirabal Reyes , Antonia María Teresa Mirabal Reyes සොයුරියන් තිදෙනා ඩොමිනිකන් ජනරජයේ (Dominc Republic) ආඥාදායක Rafael Trujillo බලයෙන් පහ කිරීමට දේශපාලනික සටනක ක්‍රියාකාරී සමාජිකාවන් වූ... Continue Reading →