අපට මේ ගොම්මනත් අහිමි විය අතිනතෙහි වෙලි උන් අපි දෙදෙන නොගැටුනෙමු කිසිවකුගේ නෙත් කොනෙක නීල රැය ලොව වෙලන නිමේෂෙක මම මගේ කවුළුවෙන් දැක ගතිමි ඈත කඳු සිරස් මත හිරු ගිලෙන උළෙලසිරි ඇතැම් විට ගිලෙන හිරු කැබැල්ලක් දිලෙයි කාසියක් ලෙස සුරත... Continue Reading →